Alle elever i offentlige og frittstående skoler, fra barnetrinnet til videregående, har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Stortinget har vedtatt et nytt regelverk som fra 1. august 2017 skal sikre dette for deg og dine medelever. (For lærlinger og lærekandidater gjelder arbeidsmiljøloven.)

Regelverket sier blant annet at skolen skal jobbe for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet, og ha nulltoleranse mot både direkte og indirekte krenkelser.

Hva er en krenkelse?

Krenkelser kan være direkte som mobbing, vold og diskriminering, men også indirekte som utestenging, isolering og baksnakking.

Regelverket sier at hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter blir definert som krenkelser. Skolen skal også lære elevene å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger.

Når og hvor gjelder retten?

Retten gjelder i skoletiden, på skoleveien, i leksehjelp som er i skolens regi og i skolefritidsordninger (SFO). I tillegg gjelder reglene også når skolen, leksehjelpen eller SFO har aktiviteter utenfor skolens bygninger/område, eller i lokaler utenfor skolens område.

Hvordan skal retten ivaretas?

Dersom du eller andre opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø, har skolen plikt til å undersøke og iverksette tiltak. Dette skal gjøres med elevens medvirkning og elevens beste som et grunnleggende hensyn.

Utdanningsdirektoratet har laget et rundskriv om regelverket som grundigere forklarer din rett og skolens plikter, og også om muligheten til å melde saken til fylkesmannen, dersom det er behov for vurdering fra en uavhengig part. De har også laget et kortfattet informasjonsskriv med de viktigste punktene.

Publisert: 04.09.2017 / Oppdatert: 05.09.2017