Foto: Stina Glømmi/Telemark fylkeskommune

Elever i videregående opplæring i regi av Telemark fylkeskommune er dekket av ulykke- og yrkesskadeforsikring hos if skadeforsikring.

For internatelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/internat utenfor ordinær undervisningstid og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse med ferie.

Elever som slutter og som har sluttført sin utdannelse trer automatisk ut av forsikringsordningen.

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader som inntreffer på skolens område i skoletiden, herunder friminutter samt under alle aktiviteter i regi av skolen (f.eks. klasseturer i inn-/utland).

Forsikringen dekker i tillegg reise til/fra skole/aktivitet.

Et vesentlig unntak fra ovennevnte er aktiviteter som innebærer en særlig stor risiko for at skade skal inntreffe f.eks. fallskjermhopping, paragliding, klatring, dykking med luft, rafting og motorsport av enhver art.

Forsikringssum

Forsikringen gir rett til utbetaling både ved invaliditet og død:

Egenandel

Det er ingen egenandel ved varig invaliditet eller ved ulykke som medfører død, dog løper det en egenandel på Kr. 1.000,- pr. skadetilfelle ved behandlingsutgifter.

Yrkesskadeforsikring

Forsikringen følger Lov om ykesskade-/yrkessykdomsforsikring av 16 juni 1989 nr. 65.

Yrkesskadeforsikringen dekker varig invaliditet over 15%, herunder behandlingsutgifter og død.

Som utgangspunkt er eleven automatisk inkludert i bedriftens yrkesskadeforsikring (bedriften trenger ikke å melde fra, forutsatt at den ikke overstiger 10% regelen, dvs. 10 ansatte = 1 ekstra), men i de tilfeller bedriften ikke ønsker å inkludere eleven i egen forsikringsordning vil fylkeskommunens egen forsikring gjelde.

For at forsikringen skal gjelde (Gjelder World Wide, forutsatt at arbeidsgiveren er norsk) må skaden inntreffe plutselig og uforutsett der følgende kriterier samtidig er å anse som oppfylt:

  • Skaden må inntreffe i arbeidstiden/skoletiden
  • Skaden må være inntruffet på arbeidsstedet/skolestedet
  • Skaden må inntreffe under arbeidsoppdrag for arbeidsgiver/skolen

Skader som inntreffer på reise til/fra arbeidsstedet er ikke omfattet, men skulle noe inntreffe vil dette være omfattet av den ulykkesforsikring som er tegnet på alle elever.

Egenandel

Det er ingen egenandel ved varig invaliditet eller ved ulykke som medfører død.

Skademelding

Skader som måtte inntreffe skal meldes til ansvarlig lærer uten ugrunnet opphold. Her vil eleven få utdelt skadeskjema som skal fylles ut og leveres til rektor ved skolen.

Publisert: 07.03.2017 / Oppdatert: 09.03.2017